Maëlle Dufour

Maëlle Dufour

 –

Sonar

In co-production with CC Strombeek.

ON
VIEW
EXPO 2024

Not far from the waters of the Zenne and the Brussels Canal, where river transport passes daily, and near one of the aqueducts in Asiat Park, Maëlle Dufour presents a fragile glass sculpture. The artwork, Sonar, shaped after water tanks and drinking troughs, collects rainwater and gradually turns it into a microbial ecosystem. In the midst of lush foliage, Dufour interacts with the surroundings, drawing inspiration from the newly established hydrological system and the site’s alluvial ecology.

{{slider-2}}

On the glass there are traces of a slimy mucus: a part solid, part liquid substance which adapts to and permeates its environment. Slime (or mucus), an intrinsic part of every being, is often considered to be the primary source of all life. Here it is made up of algae. Since the origin of Earth, algae have contributed to an atmosphere rich in oxygen, absorbed CO2 and are used in the food and pharmaceutical industries as well as a replacement for plastics. This underscores their vast potential to bring about meaningful change. Thanks to this slime, the sculpture feeds micro-organisms which proliferate and, over time, spread through Asiat Park via the canal and flourish.

Maëlle Dufour, "Tenir le poids d’une présence", 2017, Black schist coming from a coal heap; pine wood plank, water, fabric and heating system, 300 x 300 x 400 cm, Maison Folie, Mons (BE). Photographer: Ithier Held

Maëlle Dufour (b. 1994, Mons, BE) is a visual artist whose practice takes the shape of complex systems that question progress at the heart of past, known and future eras. She explores traces of decay and signs of hope, whilst questioning origin, memory and rebirth (or its absence). Crucial to her practice is the physical confrontation between her work and the viewer, where the size and weight of the pieces exceeding any human scale is constantly reminding us of the vulnerability of our own existence.

{{slider-1}}

The work of Maëlle Dufour is a production of CC Strombeek. CC Strombeek is a multidisciplinary cultural house located in the periphery around the Brussels capital with international appeal. It has built a strong reputation with an exhibition history of new productions with both Belgian and international artists. An important focus of the programme is to provide emerging artists with their first institutional solo exhibition in the Benelux region and to support artists to explore new directions within their practice. Because of this generous collaboration, Horst welcomes CC Strombeek as guest exhibition partner for this year's edition.

Non loin de la Senne et du canal de Bruxelles, que le transport fluvial anime quotidiennement, et à quelques encablures de l’aqueduc de l’Asiat Park, se dresse une fragile sculpture en verre, dont la forme rappelle celle des réservoirs d’eau et des abreuvoirs. L’œuvre d’art capte les eaux pluviales et se transforme peu à peu en un écosystème microbien.

{{slider-2}}

Le verre présente des traces de mucilage, une substance semi-solide et semi-liquide qui s’adapte à son environnement et s’y fond. Inhérent à toute créature, le mucilage est considéré comme la source première de toute vie. Dans le cas présent, il se compose d’algues. Depuis la création de la Terre, les algues enrichissent l’atmosphère en oxygène et elles réduisent le CO2. On les retrouve aujourd’hui dans les aliments, les médicaments et les substituts de plastique ; preuve qu’elles peuvent engendrer un changement significatif. Grâce à ce mucilage, la sculpture nourrit et fait pousser des micro-organismes qui, au fil du temps, se répandent dans le canal et y nichent.

Maëlle Dufour, "Tenir le poids d’une présence", 2017, Black schist coming from a coal heap; pine wood plank, water, fabric and heating system, 300 x 300 x 400 cm, Maison Folie, Mons (BE). Photographer: Ithier Held

Maëlle Dufour (née en 1994 à Mons, Belgique) est une artiste visuelle dont la pratique prend la forme de systèmes complexes qui interrogent le progrès au cœur des époques passées, connues et futures. Elle explore les traces de décadence autant que les premiers signes d'espoir, tout en questionnant l'origine, la mémoire et la renaissance (ou son absence). Au cœur de sa pratique se trouve la confrontation physique entre son travail et le spectateur, où la taille et le poids des pièces dépassant toute échelle humaine nous rappellent constamment la vulnérabilité de notre propre existence.

{{slider-1}}

 Le travail de Maëlle Dufour est une production du CC Strombeek. Le CC Strombeek est une maison culturelle multidisciplinaire située dans la périphérie de la région de Bruxelles avec une portée internationale. Il a acquis une solide réputation grâce à un historique d'expositions de nouvelles productions avec des artistes belges et internationaux. Un objectif important du programme est de fournir aux artistes émergents leur première exposition solo institutionnelle dans la région du Benelux et de soutenir les artistes dans l'exploration de nouvelles directions au sein de leur pratique. Grâce à cette généreuse collaboration, Horst accueille le Centre Culturel Strombeek en tant que partenaire d'exposition invité pour l'édition de cette année.

Niet ver van het water van de Zenne en het Brusselse Kanaal, waar riviertransport dagelijks passeert, en nabij het aquaduct van het Asiat park, staat een fragiele sculptuur van glas. Het kunstwerk, Sonar, gevormd naar watertanks en drinktroggen, vangt regenwater op en transformeert geleidelijk naar een microbieel ecosysteem. Middenin weelderig groen interageert Maëlle Dufour met de omgeving, waarbij ze inspiratie put uit het recentelijk opgezette regenwatersysteem en de alluviale ecologie van het park.

{{slider-2}}

Het glas is getekend door sporen van slijm, een half vaste, half vloeibare substantie die zich aanpast aan, en binnendringt in haar omgeving. Slijm, intrinsiek aan elk wezen, wordt beschouwd als de oerbron van alle leven. In dit geval bestaat het uit algen. Algen zorgen sinds het ontstaan van de aarde voor een zuurstofrijke atmosfeer, ze reduceren CO₂ en worden tegenwoordig gebruikt in voedsel, medicijnen en plastic vervangers. Dit onderstreept hun potentieel om betekenisvolle verandering teweeg te brengen. Dankzij het slijm voedt en groeit Sonar micro-organismen die zich na verloop van tijd vermenigvuldigen, zich overal in Asiat Park nestelen en verspreiden via de Zenne.

Maëlle Dufour, "Tenir le poids d’une présence", 2017, Black schist coming from a coal heap; pine wood plank, water, fabric and heating system, 300 x 300 x 400 cm, Maison Folie, Mons (BE). Photographer: Ithier Held

Maëlle Dufour (Mons, BE, 1994) is een beeldend kunstenaar wiens praktijk de vorm aanneemt van complexe systemen die de vooruitgang van voorbije, bekende en toekomstige tijdperken bevragen. Ze verkent zowel sporen van verval als eerste tekenen van hoop, terwijl ze tegelijkertijd de oorsprong, het geheugen en de wedergeboorte (of de afwezigheid ervan) in twijfel trekt. Cruciaal is de fysieke confrontatie tussen haar werk en de toeschouwer, waarbij de grootte en het gewicht van de stukken, die elke menselijke schaal overstijgen, ons voortdurend herinneren aan de kwetsbaarheid van ons eigen bestaan.

{{slider-1}}

Het werk van Maëlle Dufour is een coproductie, gerealiseerd dankzij de steun van CC STROMBEEK EXPO.

No items found.
Maëlle Dufour: 'Capsules', mixed media, Hisk, Brussels (BE), 2023. Photographer: Ithier Held
No items found.
'Sonar', Maëlle Dufour, HORST, 2024. Pictures by Angelina Nikolayeva
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • Bullet points
No items found.
expo
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information or adjust your Preferences.